Archive for the Odmienność młodych Category

KIERUNKI ROZWOJOWE SOCJOLOGII MŁODZIEŻY

Za koniecznością poszukiwania zróżni­cowanej odpowiedzi na pytania o źródła fascy­nacji rozwojem socjologii młodzieży bądź też szerzej: juwentologii — a pojęciem tym propo­nuje się objąć zarówno socjologię wychowania, zaabsorbowaną przede wszystkim młodzieżą ja­ko przedmiotem urabiania wychowawczego, jak też najnowszy kierunek zainteresowań socjolo­gicznych, przypisujący młodym generacjom głównie podmiotową rolę w procesie rozwoju społecznego — przemawia dość zasadnicza od­mienność potrzeb i oczekiwań, jakie skłonny jest wiązać z młodzieżą świat dorosłych i jego in­stytucje w poszczególnych społeczeństwach. Z grubsza biorąc, wydzielić można trzy podsta­wowe typy obiektywnych sytuacji polityczno- -społecznych, warunkujących odrębność pro­blemu młodzieży, a co za tym idzie — także od­rębność społecznych diagnoz wynikających z ba­dań socjologicznych nad młodzieżą.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

Występują one w bardziej rozwiniętych krajach kapitali­stycznego Zachodu, w młodych państwach post- kolonialnych i w europejskich krajach socjali­stycznych. Kolejność ta bynajmniej nie odzwier­ciedla naturalnej hierarchii i rzeczywistego po­pytu na ekspertyzy naukowe w sprawach mło­dzieży. Czym więc zajmują się przede wszystkim so­cjologowie młodzieży w poszczególnych grupach krajów? Jakie problemy praktyczne i teoretycz­ne przyciągają ich uwagę? Nawrót do tej problema­tyki następuje dopiero w latach sześćdziesiątych a sprawcami tego odrodzenia są głównie tak głośne w ostatnim okresie demonstracje, bunty i re­belie studenckie.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

STOSUNEK SOCJOLOGII

Bezdomność i włóczęgostwo, przestępczość i demoralizacja setek tysięcy mło­docianych bezrobotnych z lat dwudziestych, a z drugiej strony współczesne wrzenia na uniwer­sytetach, starcia z policją studentów najbogat­szego państwa świata — są to zjawiska wbrew pozorom zbieżne przynajmniej co do jednego: odbijają i wyrażają one pewne istotne niedomo­gi istniejącego wówczas i obecnie społecznego systemu. Również i stosunek socjologii do tych zjawisk był i jest w obydwu sytuacjach zasad­niczo podobny. Jego istotę dawniej i obecnie charakteryzuje dominacja zainteresowań ich ze­wnętrznym wyrazem — obojętnie, czy będzie to deprawacja typu przestępstw pospolitych, pro­stytucji, narkomanii, czy też… antyrządowe wy­stąpienia polityczne.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

BADAJĄC ZJAWISKO

Badając tak rozumiane zja­wiska zachodnia socjologia raczej unika bliższe­go oświetlania czynników je powodujących, a zwłaszcza tych, które dotykają wprost ustroju społeczno-politycznego.  Jakkolwiek by oceniać naszkicowaną orienta­cję amerykańskiej socjologii młodzieży, tłuma­czy ona w znacznym stopniu powstanie rażących obecnie zaniedbań w rozpoznawaniu nie dewia­cyjnej, a normalnej problematyki młodzieży we współczesnym świecie. Braki te dotyczą głównie szeroko pojętych procesów socjalizacyjnych, ja­kim podlegają młodzi, a zwłaszcza tych wartości, jakie mogą oni wnosić do społecznego rozwoju. Szczególnie rażący jest brak studiów nad mło­dzieżą pracującą.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

MŁODZIEŻ I PRACA

Podejmując temat „młodzież i praca’’’ w lite­raturze zachodniej socjologowie angielscy lat sześćdziesiątych dochodzą do następującego wniosku: „Z jednej strony wiele publikacji do­tyczy aspiracji szkolnych (które, rzecz jasna, są najbardziej dostępne dla badacza), z drugiej — ogólne studia nad wiekiem dojrzewania są w przeważającej mierze poświęcone biologicznemu i seksualnemu rozwojowi, natomiast główne zmiany społeczne wieku dojrzewania (adolescen- ce) są bądź ignorowane, bądź rozpatrywane zu­pełnie wyrywkowo i spekulatywnie” .W ciągu kilku lat, jakie upłynęły od czasu wygłoszenia tego poglądu, zmieniło się w rozpa­trywanej dziedzinie tylko jedno: magnesem przyciągającym uwagę bardziej utalentowanych socjologów — ale raczej teoretyków i publicy­stów niż empiryków — stały się środowiska młodzieży studiującej, a w tym zwłaszcza jej zachowania polityczne.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina

MANIFESTACJE I PROTESTY

Studenci i studenckie protesty, środowiska uniwersyteckie a struktura i funkcje instytucji wyższego wykształcenia — oto główne tematy większości badań nad mło­dzieżą. Hipotezy wyjściowe do tego rodzaju ba­dań powodują, że wnioski układają się w dość jednolity schemat: oprócz treści poznawczych zawierają wyraźnie akcenty ideologiczne, będą­ce mniej lub bardziej apologetyką istniejącego systemu społeczno-politycznego.Kim są protestujący studenci i z jakich wy­wodzą się środowisk? Kim są przywódcy mani­festacji i protestów? Jakie typy osobowości przeważają wśród kontestatorów? Jaki jest rze­czywisty zasięg lewicujących ruchów młodzie­ży w porównaniu z organizacjami i demonstra­cjami prorządowymi?

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina