NAJBARDZIEJ AMBITNE PROGRAMY

W najbardziej ambitnych programach socja­listycznych przeobrażeń zawsze przyznawano młodzieży eksponowane miejsce. O ile jednak we wstępnym okresie industrializacji domino­wała stosunkowo najprostsza postać zaangażo­wania młodych, polegająca głównie na ofiar­nym wykonywaniu powierzanych jej zadań, to obecnie takie podejście jest niewystarczające, by nie powiedzieć — anachroniczne.Etap ekonomicznego i społecznego rozwoju określany skrótowo mianem „rewolucji nauko­wo-technicznej” potęguje zapotrzebowanie nie tylko na racjonalizację procesów technologicz­nych, systemów organizacji i zarządzania gospo­darką. W warunkach socjalizmu zawiera on w sobie niejako immanentnie postulat racjonaliza­cji zarówno działań zbiorowych, jak indywidu­alnych postaw ludzkich, a to oznacza w praktyce nie tylko maksymalne i wszechstronne wykorzystywanie postępu wiedzy, inicjatywy, pomysło­wości, gospodarności i dyscypliny społecznej, zmierzającej do efektywności działań, lecz rów­nocześnie — konsekwentne i skuteczne rugowanie z życia społecznego obcych socjalizmowi tre­ści kulturowych i stosunków społecznych. I w tej dziedzinie udział młodych pokoleń może i po­winien być większy niż dotychczas i jakościowo nowy.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.