PROWADZONE BADANIA

Badania prowadzone przez Instytut Socjologii UJ w Nowej Hucie (1969—1970) upoważniają do wniosku, że najwyższą aktywność produkcyj­ną, zadowolenie z pracy, z zajmowanego stano­wiska i z perspektyw awansu wykazują młodzi pracownicy zaliczeni do tzw. średniego dozo­ru technicznego; oni też wyróżniają się w dąże­niu do uzupełnienia swoich kwalifikacji zawo­dowych. Również wysoki stopień satysfakcji za­wodowej charakteryzuje robotników wykwali­fikowanych, szczególnie tych, którzy wykonują czynności bardziej skomplikowane, odpowie­dzialne, o zmiennym i częściowo dowolnie regu­lowanym rytmie pracy. Natomiast robotnicy niewykwalifikowani i urzędnicy wykazują ni­kłą aktywność produkcyjną, niewielkie zainte­resowanie pracą. Występuje wśród nich znacz­ny odsetek niezadowolonych z wykonywanej pracy i najmniej dokształcających się w syste­mie szkolnictwa zaocznego lub wieczorowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.