PUNKT WYJŚCIA

Biorąc za punkt wyjścia gorsze wyniki w postępach szkolnych uczniów pierwszej kate­gorii społecznej, autorka kieruje całą swą docie­kliwość analityka na różnice kulturowe środo­wisk rodzinnych. W rezultacie dochodzi m.in. do wniosku, że główną przyczyną zaobserwowa­nych różnic są cechy osobowości dziecka z ro­dziny robotniczej, w tym zwłaszcza słabsze mo­tywacje oraz mniejsze możliwości rozwoju sa­modzielności. Nie podważając słuszności tego rodzaju ustaleń, wydaje się jednak koniecz­ne, przy formułowaniu takich wniosków, pewne uzupełnienie. Na poziom i zakres aspiracji oświatowych, a także na wyniki szkolne mło­dzieży robotniczej niewątpliwie silniejszą pre­sję wywiera jej obiektywna sytuacja material­na niż, traktowane autonomicznie, cechy osobo­wości ucznia czy wpływy kulturowe domu ro­dzinnego.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.