STRUKTURA WIEKU

Niemal co czwar­ty z nich przekroczył już 30 rok życia, a 13% miało więcej niż 35 lat. Bariery piętrzące się na drodze do samodzielnej pozycji młodych w go­spodarstwie działają silniej w regionach wybit­nie rolniczych, nisko uprzemysłowionych.Struktura wieku następców kłóci się wyraź­nie z ich poglądami na to, kiedy powinni przej­mować gospodarstwa. Na pytanie: „Ile lat po­winien mieć rolnik przystępujący do samodziel­nego gospodarowania?” uzyskano od następców następujące wyniki: 18—21 lat — 28,8% ankie­towanych, 22—25 lat — 55,6%; pozostałych 15,4% badanych sądzi, że najlepszy okres do sa­modzielności w gospodarstwie mieści się w gra­nicach powyżej 25 lat. Natomiast prognozy na­stępców co do wieku, w jakim oni sami zostaną kierownikami gospodarstw, kształtują się nastę­pująco: przed 21 rokiem życia — 14,2% 25 lat — 24,7%, powyżej 25 lat — 33,7%; pozostałych 27,3% następców nie było w stanie określić dokładnie, kiedy nastąpi przeje- cie przez nich gospodarstwa.

Witam, na moim blogu! Jestem z zawodu finansistką dlatego znajdziecie tu Państwo obszerne informacje dotyczące biznesu i finansów. Mam nadzieję, że treści umieszczone na blogu przypadną Wam do gustu i będziecie tutaj często wracać! Pozdrawiam gorąco Alina
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.